Realitzat en les nostres propies instal.lacions.
                        Carrega i descarrega de contenidors (a doll, paletizat)
                        Preparació d’encàrrecs i picking
                        Gestió de stocks
                        Manipulació